Chinese actress Liu Shishi in Voyage Magazine (June 2013), shot in Bali.

Liu Shishi Chinese Voyage Magazine

Liu Shishi Chinese Voyage Magazine

Liu Shishi Chinese Voyage Magazine

Liu Shishi Chinese Voyage Magazine

Liu Shishi Chinese Voyage Magazine


Related Magazines

Liu Shishi Harper’s Bazaar Hong Kong
Zhou Xun Figaro China
Fan Bingbing Bazaar Jewelry China
Jackie Chan Bazaar China

Related Tags


Previous & Next Entries